• Sinh Hoạt
  • Lể Vu Lan 2019
  • Lể Phật Đản 2019
  • Lể Phật Đản 2016
  • Lể Dâng Y 2015 - 1
  • Lể Dâng Y 2015 - 2
 • Sư Kim Triệu
  • Bốn Hạng Người
  • Kinh Đại Niệm Xứ
  • Lợi Ích Thiền Tập
  • Niệm Chi Tiết
  • Thiền Tứ Niệm Xứ - Quán Thân
  • Thiền Tứ Niệm Xứ - Quán Thọ
  • Thiền Tứ Niệm Xứ - Quán Tâm
  • Thiền Tứ Niệm Xứ - Quán Pháp
  • Sự Kỳ Lạ Của Biển
  • Sự Tác Ý
  • Sự Tỉnh Giác
  • Xây Nhà Cho Tâm
  • Sư Kim Triệu tại Lake Arrowhead
  • Khoá Thiền Lake Arrowhead
  • Sinh nhât 85 - 1
  • Sinh nhât 85 - 2
 • Những khóa Thiền
 • Sư Khánh Hỷ
 • Thiền Tứ Niệm Xứ
 • Sư U Tejaniya
 • Chư Tăng
Chọn một video    để xem.