• Video
    Sư Dũng Chí Chùa Tam.Bảo Pháp Thoại:
   
    Sư Khánh Hỷ Ananda Thiền.Viện Pháp Thoại:
   
  Bấm vào nút ngày/tháng đễ xem video thâu vào ngày ấy.
    Chùa Tam Bảo: